Propylene Glycol

 • Propylene Glycol

  Propylene Glycol

  ● សារធាតុ Propylene Glycol ដែលមិនមានជាតិពណ៌ viscous ទឹកដែលមានស្ថេរភាពស្រូបយកសារធាតុរាវ
  ● លេខ CAS: 57-55-6
  ● Propylene glycol អាចត្រូវបានប្រើជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ជ័រ polyester មិនឆ្អែត។
  ● Propylene glycol គឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គដែលងាយរលាយជាមួយនឹងទឹក អេតាណុល និងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គជាច្រើន។