អាស៊ីត Chloroacetic

 • អាស៊ីត Chloroacetic

  អាស៊ីត Chloroacetic

  ● អាស៊ីត Chloroacetic ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអាស៊ីត monochloroacetic គឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គ។វាជាវត្ថុធាតុដើមគីមីសរីរាង្គដ៏សំខាន់។
  ● រូបរាង៖ ម្សៅគ្រីស្តាល់ពណ៌ស
  ● រូបមន្តគីមី៖ ClCH2COOH
  ● លេខ CAS: 79-11-8
  ● ភាពរលាយ៖ រលាយក្នុងទឹក អេតាណុល អេធើរ ក្លរ៉ូហ្វម កាបូន disulfide