ភ្នាក់ងារចាប់ខ្មៅ

 • សម្រាប់ការជីកយករ៉ែគីមី Flotation Reagent ភ្នាក់ងារចាប់ខ្មៅ

  សម្រាប់ការជីកយករ៉ែគីមី Flotation Reagent ភ្នាក់ងារចាប់ខ្មៅ

  ភ្នាក់ងារចាប់ខ្មៅត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការធ្វើចលនាស៊ុលហ្វីត។វាត្រូវបានប្រើតាំងពីឆ្នាំ 1925 ។

  ឈ្មោះគីមីរបស់វាគឺ dihydrocarbyl thiophosphate ។វាត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទ៖

  dialkyl dithiophosphate និង dialkyl monothiophosphate ។វាមានស្ថេរភាព វាមានផលល្អ។

  លក្ខណៈសម្បត្តិ និងអាចប្រើប្រាស់បាននៅកម្រិត pH ទាបដោយមិនងាយរលួយ។