ឌីមេទីលកាបូណាត

 • ឌីមេទីលកាបូណាត 99.9%

  ឌីមេទីលកាបូណាត 99.9%

  ● ឌីមេទីលកាបូណាត ជាសមាសធាតុសរីរាង្គ កម្រិតមធ្យមសំយោគសរីរាង្គដ៏សំខាន់។
  ● រូបរាង៖ រាវគ្មានពណ៌ ជាមួយនឹងក្លិនក្រអូប
  ● រូបមន្តគីមី៖ C3H6O3
  ● លេខ CAS: 616-38-6
  ● ភាពរលាយ៖ មិនរលាយក្នុងទឹក រលាយក្នុងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គភាគច្រើន រលាយក្នុងអាស៊ីត និងមូលដ្ឋាន