អាស៊ីតនីទ្រីក

 • អាស៊ីតនីទ្រីក 68% ថ្នាក់ទីឧស្សាហកម្ម

  អាស៊ីតនីទ្រីក 68% ថ្នាក់ទីឧស្សាហកម្ម

  ● អាស៊ីតនីទ្រិកគឺជាសារធាតុអុកស៊ីតកម្មដ៏រឹងមាំ និងជាអាស៊ីតដ៏រឹងមាំ monobasic inorganic corrosive និងជាវត្ថុធាតុដើមគីមីដ៏សំខាន់។
  ● រូបរាង៖ វាគឺជាអង្គធាតុរាវថ្លាគ្មានពណ៌ ជាមួយនឹងក្លិនដែលធ្វើអោយឆាប់ខឹង។
  ● រូបមន្តគីមី៖ HNO₃
  ● លេខ CAS: 7697-37-2
  ● អ្នកផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រផលិតអាស៊ីតនីទ្រិក តម្លៃអាស៊ីតនីទ្រិកមានអត្ថប្រយោជន៍មួយ។