អេទីលអាសេតាត

 • អេទីលអាសេតាត

  អេទីលអាសេតាត

  ● Ethyl acetate ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា ethyl acetate គឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គ
  ● រូបរាង៖ រាវគ្មានពណ៌
  ● រូបមន្តគីមី៖ C4H8O2
  ● លេខ CAS: 141-78-6
  ● ភាពរលាយ៖ រលាយក្នុងទឹកបន្តិច រលាយក្នុងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គភាគច្រើន ដូចជាអេតាណុល អាសេតូន អេធើរ ក្លរ៉ូហ្វម និងបេនហ្សេន
  ● Ethyl acetate ត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងជាសារធាតុរំលាយ រសជាតិអាហារ ការលាងសម្អាត និងសារធាតុបន្សាបជាតិអាស៊ីត។