អាស៊ីត Oxalic

 • ម្សៅអាស៊ីត Oxalic CAS NO 6153-56-6

  ម្សៅអាស៊ីត Oxalic CAS NO 6153-56-6

  ● អាស៊ីត Oxalic គឺជាសារធាតុសរីរាង្គដែលចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងរុក្ខជាតិ សត្វ និងផ្សិត ហើយដើរតួនាទីផ្សេងគ្នានៅក្នុងសារពាង្គកាយមានជីវិតផ្សេងៗគ្នា។
  ● រូបរាង៖ ម្សៅម៉ុនគ្លីនិចគ្មានពណ៌ ឬម្សៅគ្រីស្តាល់ ឬម្សៅពណ៌ស
  ● រូបមន្តគីមី៖ H₂C₂O₄
  ● លេខ CAS: 144-62-7
  ● ភាពរលាយ៖ ងាយរលាយក្នុងអេតាណុល រលាយក្នុងទឹក រលាយបន្តិចក្នុងអេធើរ មិនរលាយក្នុង benzene និង chloroform ។