អេស្ទ័រ

 • អេទីលអាសេតាត

  អេទីលអាសេតាត

  ● Ethyl acetate ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា ethyl acetate គឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គ
  ● រូបរាង៖ រាវគ្មានពណ៌
  ● រូបមន្តគីមី៖ C4H8O2
  ● លេខ CAS: 141-78-6
  ● ភាពរលាយ៖ រលាយក្នុងទឹកបន្តិច រលាយក្នុងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គភាគច្រើន ដូចជាអេតាណុល អាសេតូន អេធើរ ក្លរ៉ូហ្វម និងបេនហ្សេន
  ● Ethyl acetate ត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងជាសារធាតុរំលាយ រសជាតិអាហារ ការលាងសម្អាត និងសារធាតុបន្សាបជាតិអាស៊ីត។

 • ឌីមេទីលកាបូណាត 99.9%

  ឌីមេទីលកាបូណាត 99.9%

  ● ឌីមេទីលកាបូណាត ជាសមាសធាតុសរីរាង្គ កម្រិតមធ្យមសំយោគសរីរាង្គដ៏សំខាន់។
  ● រូបរាង៖ រាវគ្មានពណ៌ ជាមួយនឹងក្លិនក្រអូប
  ● រូបមន្តគីមី៖ C3H6O3
  ● លេខ CAS: 616-38-6
  ● ភាពរលាយ៖ មិនរលាយក្នុងទឹក រលាយក្នុងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គភាគច្រើន រលាយក្នុងអាស៊ីត និងមូលដ្ឋាន

 • មេទីលអាសេតាត 99%

  មេទីលអាសេតាត 99%

  ● Methyl acetate គឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គ។
  ● រូបរាង៖ រាវថ្លាគ្មានពណ៌ ជាមួយនឹងក្លិនក្រអូប
  ● រូបមន្តគីមី៖ C3H6O2
  ● ភាពរលាយ៖ រលាយក្នុងទឹកបន្តិច រលាយក្នុងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គភាគច្រើន ដូចជាអេតាណុល និងអេធើរ
  ● Ethyl acetate ត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងជាសារធាតុរំលាយសរីរាង្គ និងជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់គូរស្បែកសិប្បនិម្មិត និងទឹកអប់។