មេទីលអាសេតាត

 • មេទីលអាសេតាត 99%

  មេទីលអាសេតាត 99%

  ● Methyl acetate គឺជាសមាសធាតុសរីរាង្គ។
  ● រូបរាង៖ រាវថ្លាគ្មានពណ៌ ជាមួយនឹងក្លិនក្រអូប
  ● រូបមន្តគីមី៖ C3H6O2
  ● ភាពរលាយ៖ រលាយក្នុងទឹកបន្តិច រលាយក្នុងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គភាគច្រើន ដូចជាអេតាណុល និងអេធើរ
  ● Ethyl acetate ត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងជាសារធាតុរំលាយសរីរាង្គ និងជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់គូរស្បែកសិប្បនិម្មិត និងទឹកអប់។