អ៊ីដ្រូអ៊ីដ្រាត Maleic

 • Maleic anhydride 99.5

  Maleic anhydride 99.5

  ● សារធាតុ Maleic anhydride (C4H2O3) ដែលមានក្លិនស្អុយខ្លាំងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់។
  ● រូបរាងគ្រីស្តាល់ពណ៌ស
  ● លេខ CAS: 108-31-6
  ● ភាពរលាយ៖ រលាយក្នុងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គភាគច្រើន ដូចជាទឹក អាសេតូន បេនហ្សេន ក្លរ៉ូហ្វម ជាដើម។