ថ្នាក់ចំណី

 • ចំណីថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Monohydrate

  ចំណីថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Monohydrate

  ● Zinc sulfate monohydrate គឺជាសារធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបរាង៖ ម្សៅរាវពណ៌ស
  ● រូបមន្តគីមី៖ ZnSO₄·H₂O
  ● ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតគឺងាយស្រួលរលាយក្នុងទឹក ដំណោះស្រាយ aqueous គឺអាស៊ីត រលាយបន្តិចក្នុងអេតាណុល និងគ្លីសេរីន
  ● ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទីចំណី ត្រូវបានគេប្រើជាសម្ភារៈអាហារូបត្ថម្ភ និងសារធាតុបន្ថែមចំណីសត្វ នៅពេលដែលសត្វខ្វះជាតិស័ង្កសី

 • ចំណីថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Heptahydrate

  ចំណីថ្នាក់ទី Zinc Sulfate Heptahydrate

  ● Zinc sulfate heptahydrate គឺជាសមាសធាតុអសរីរាង្គ
  ● រូបមន្តគីមី៖ ZnSO4 7H2O
  ● លេខ CAS: 7446-20-0
  ● ភាពរលាយ៖ ងាយរលាយក្នុងទឹក រលាយបន្តិចក្នុងអាល់កុល និងគ្លីសេរីន
  ● មុខងារ៖ ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតថ្នាក់ទីចំណី គឺជាសារធាតុបន្ថែមនៃស័ង្កសីក្នុងចំណី ដើម្បីជំរុញការលូតលាស់របស់សត្វ។