អ៊ីសូប្រូផាណុល

  • Isopropanol រាវ

    Isopropanol រាវ

    ● អាល់កុល Isopropyl គឺជាវត្ថុរាវថ្លាគ្មានពណ៌
    ● រលាយក្នុងទឹក ហើយក៏រលាយក្នុងសារធាតុរំលាយសរីរាង្គភាគច្រើន ដូចជាអាល់កុល អេធើរ បេនហ្សេន ក្លរ៉ូហ្វម ជាដើម។
    ● ជាតិអាល់កុល Isopropyl ត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងនៅក្នុងឱសថ គ្រឿងសំអាង ផ្លាស្ទិច គ្រឿងក្រអូប ថ្នាំកូត។ល។